اخبار

1396/08/15
برخی از موضوعات مرتبط با اقتصاد دفاع عبارتند از:


برخی از موضوعات مرتبط با  اقتصاد دفاع شامل موارد زیر می‌باشد :

1)     دفاع + امنيت ملي + منازعات + صلح (و موضوعات مرتبط با آن‌ها)؛

2)      اقتصاد فناوری و صنايع دفاعي و شالوده صنعت دفاعي (پيشينه، ترکيب، تبديل و بازتبديل، چندمنظوره سازی، ارتباط صنايع دفاعي و غیر دفاعی و مجتمعهاي نظامي ـ صنعتي، سياستگذاري صنعت دفاعي و ...) و انتقال فناوري؛

3)     اقتصاد تأمين تسليحات (فرايند تأمين، قراردادها، توليد و تجارت تسليحات و ...)؛

4)     اقتصاد کنترل تسليحات و خلع سلاح؛

5)     اقتصاد تحقيق و توسعه دفاعي؛

6)     اقتصاد برنامهريزي و سیاست‌گذاری دفاعي؛

7)     بودجهبندي و تحليل روند بودجههاي دفاعي؛

8)     امكانسنجي و ارزيابي كارايي، اثربخشي، بهرهوري و تحليل هزينه ـ فايده استراتژيك طرح‌ها و فعالیت‌های دفاعي (عرضه و تقاضاي امكانات و ...) ؛

9)     اقتصاد جنگ و منازعه (شامل جنگ بينالمللي و منازعه داخلي در روندي تاريخي) و صلح با تأكيد خاص بر جنگ تحميلي و جنگ آينده، از دو ديدگاه خرد و كلان و در تعامل با رشد و توسعه اقتصادي؛

10) اقتصاد بسيج امكانات و منابع ملي؛

11)  تحلیل اقتصاد مقاومتی؛

12)  تحلیل فعالیت‌های اقتصادی بخش دفاع؛

13)  تحلیل تعامل اقتصادی بخش دفاع با سایر بخش‌ها؛

14)  اقتصاد نهضتهاي آزاديبخش؛

15)  اقتصاد تروريسم؛

16)  اقتصاد امكانات استراتژيك (اقتصاد عناصر قدرت و قابلیت ملي، آسيبشناسي و ذخيرهسازي و آمايش زیرساخت‌ها و تأسيسات حياتي و منابع استراتژيك و رصد و پايش روند و تحولات استراتژيك اقتصاد ملي و ...)

17)  اقتصاد امنيت بينالملل و جهاني (اتحادها، پيامدهاي امنيتي ـ استراتژيك روابط اقتصادي، اثرات و پيامدهاي جهانيشدن و جهانيسازي و ...) ؛

18)  تحلیل تعامل رشد و توسعه اقتصادي با امنيت ملي؛

19)  اقتصاد امور انتظامي و اطلاعاتي ـ امنيتي؛

20)  اقتصاد نيروهاي مسلح (تركيب، تشكيلات، اندازه، نحوه تأمين نيروي انساني و ... نيروهاي مسلح)؛

21)  تحلیل جنگ اقتصادي، دفاع اقتصادي، و امنيت اقتصادي (تحریم‌ها و ...) ؛

22)  اقتصاد دفاع نرم؛

23)  اقتصاد زيرزميني و قاچاق؛

24)  اقتصاد دفاع غيرعامل/دفاع غيرنظامي.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !